Dorëzimi i abstrakteve ndiqet në formë elektronike në faqen e internetit:

Abstraktet duhet të shkruhen me font Times New Roman me madhesi të shkronjave 12 dhe largësi midis rrjeshtave 1. Fondi maksimal I fjalëve në abstrakt duhet të jetë 250 si dhe 3-5 fjalë kyçe. Titulli duhet të përmbajë maksimum 25 fjalë. Autorët dhe bashkautorët të jenë pa tituj, me emër dhe mbiemër të plotë, institucionin dhe shtetin prej nga vijnë. Duhet të theksohet se kush është autori, për kontakt me email adresë dhe numër telefoni.

Teksti i abstraktit të ndahet në këto elemente: hyrja, qëllimi, materialet dhe metodat, rezultatet dhe përfundimi.

Lejohen maksimum katër bashkautorë, dhe çdo bashkautorë shtesë do të eliminohen. Një autor mund të paraqitet dy herë si autorë (prezentim oral dhe poster prezentim ) dhe maksimum dy herë si bashkautorë.

Në formularin e dorëzimit të abstrakteve detyrimisht shënoni formën e punimit (prezentim oral ose poster prezentim), llojin e punimit (punim origjinal shkencor, punim revial -shqzrtues, prezentim i rastit) dhe zgjidhni temën e kongresit ku i përket punimi. (temat e kongresit do të shënohen në vet aplikacionin).

Abstraktetet duhet të dorëzohen në gjuhën shqipe ose maqedonase dhe patjetër në gjuhën angleze.

Tek abstraktet mos të përfshihen fotografi, tabela, emra të preparateve (perveç emrit gjenerik), logot, institucionet dhe përmbajtje të ngjajshme komerciale. Abstraktet me shenja të këtilla do të refuzohen.

Autorët të cilët kanë paraqitur-dorëzuar poster prezentime, do të njohtohen veçmas për mënyrën e prezentimit të posterit.

Dorëzimi i abstraktit do të jetë i hapur nga 15.12.2019 deri më 01.03.2020.

Për pranimin ose refuzimin e abstraktit do të informoheni nga ana e këshillit shkencor më së voni deri në 10.03.2020.

Dorëzoni abstraktin tuaj

TEMA E KONGRESIT :*

Forma e punimit:* prezentim oralposter prezentim

Lloji i punimit:* punim origjinal shkencorpunim revialprezentim i rastit

Tema e punimit:*

Autor:

Emёr dhe mbiemёr*

Institucioni*

Shteti*

Autor pёr kontakt:

Emёr dhe mbiemёr*

Email*

Telefon*

Bashkautor 1:

Emёr dhe mbiemёr

Institucioni

Shteti

Bashkautor 2:

Emёr dhe mbiemёr

Institucioni

Shteti

Bashkautor 3:

Emёr dhe mbiemёr

Institucioni

Shteti

Bashkautor 4:

Emёr dhe mbiemёr

Institucioni

Shteti

Ngarkoni skedarin*

Vendosni kodin:*
captcha