Поднесувањето на апстрактите е со следење на електронската форма на веб страната:

Апстрактите се пишуваат со фонт Times New Roman со македонска поддршка и со големина на букви 12 и единечен проред. Максимален број на зборови во апстрактот се 250 и 3-5 клучни зборови. Насловот да содржи максимум 25 збора. Авторите и коавторите да бидат без титули со полно име и презиме, институција од која доаѓаат и држава. Задолжително да се нагласи кој е автор за контакт со наведена емаил адреса и телефонски број.

Текстот на апстрактот да биде поделен во следниве целини: вовед, цел, материјал и метод, резултати и заклучок.

Максимум дозволени коавтори се четворица, сите додадени над оваа бројка коавтори ќе бидат избришани. Еден автор може да се појави како автор два пати (усна презентација и постер) и максимум два пати како коавтор.

Во формата за поднесување апстракт задолжително внесете го обликот на трудот (усна презентација или постер), видот на трудот (оригинален научен труд, ревијален труд, приказ на случај) и изберете ја конгресната тема каде трудот припаѓа (конгресните теми ќе бидат наведени во самата пријава).

Апстрактите треба да бидат поднесени на македонски или албански јазик и задолжително на англиски јазик.

Во апстрактите да не се вметнуваат слики, табели, имиња на препарати (освен генеричко име), логоа, установи и слични комерцијални содржини. Апстракти со вакви обележја ќе бидат одбиени.

Авторите кои пријавиле постер презентација дополнително ќе бидат известени за начинот на презентирање на постерот.

Пријавата на апстракти ќе биде отворена од 15.12.2019 до 01.03.2020 година.

За прифаќањето или одбивањето на апстрактот ќе бидете известени од страна на Научниот одбор, најдоцна до 10.03.2020.

Поднесете го вашиот апстракт

Конгресна тема:*

Облик на трудот:* усна презентацијапостер

Вид на трудот:* оригинален научен трудревијален трудприказ на случај

Наслов на трудот:*

Автор:

Име и презиме*

Институција*

Држава*

Автор за контакт:

Име и презиме*

Email*

Телефон*

Коавтор 1:

Име и презиме

Институција

Држава

Коавтор 2:

Име и презиме

Институција

Држава

Коавтор 3:

Име и презиме

Институција

Држава

Коавтор 4:

Име и презиме

Институција

Држава

Закачи фајл*

Внесете го кодот:*
captcha